Congregation Keter Torah

בס״ד

PARASHAT RE'EH Sun, Aug 9 - Sat, Aug 15

Thu, Aug 13 23 Av 5780
Shaharit 7:00 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Parasha Class (Ramban) with Rabbi Moshe Harari-RafulParasha Class (Ramban) 8:00 PM
Late Arbit 10:00 PM
Fri, Aug 14 24 Av 5780
Shaharit 7:00 AM
Minha, followed by Kabalat Shabbat & Shir HaShirim 6:50 PM
Candle Lighting 7:36 PM
Sat, Aug 15 25 Av 5780
Shaharit 8:00 AM
Shiurim
Minha, followed by Seudah Shelishit 6:00 PM
Sun, Aug 16 26 Av 5780
Shaharit 7:30 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Late Arbit 10:00 PM
Mon, Aug 17, 2020 - 27 Av 5780 יום שני כ"ז באב ה' תש"פ
Shaharit 7:00 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Late Arbit 10:00 PM
Tue, Aug 18, 2020 - 28 Av 5780 יום שלישי כ"ח באב ה' תש"פ
Shaharit 7:00 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Shir HaShirim Class with Rabbi Moshe Harari-Raful 8:00 PM
Late Arbit 10:00 PM
Wed, Aug 19, 2020 - 29 Av 5780 יום רביעי כ"ט באב ה' תש"פ
Shaharit 7:00 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Late Arbit 10:00 PM
Thu, Aug 20, 2020 - 30 Av 5780 יום חמישי ל' באב ה' תש"פ
Shaharit 7:00 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Parasha Class (Ramban) with Rabbi Moshe Harari-Raful 8:00 PM
Late Arbit 10:00 PM
Fri, Aug 21, 2020 - 1 Elul 5780 יום שישי א' באלול ה' תש"פ
Shaharit 7:00 AM
Minha, followed by Kabalat Shabbat & Shir HaShirim 6:50 PM
Candle Lighting 7:26 PM
Sat, Aug 22, 2020 - 2 Elul 5780 יום שבת ב' באלול ה' תש"פ
Shaharit 8:00 AM
Shiurim
Minha, followed by Seudah Shelishit 6:00 PM
Sun, Aug 23, 2020 - 3 Elul 5780 יום ראשון ג' באלול ה' תש"פ
Shaharit 7:30 AM
Minha & Arbit 7:05 PM
Late Arbit 10:00 PM